תואר שלישי תש"פ

לימודים לתואר שלישי (Ph.D)
קוד תוכנית לרישום: 203301-19-01
יו"ר הוועדה החוגית: פרופ' רונן שאלתיאל

מטרת הלימודים

הלימודים מיועדים לבעלי תואר שני מחקרי המעוניינים להעמיק ולהתמחות במחקר שיוביל לתרומה מדעית משמעותית. קבלתם של בוגרים בתחומים אחרים (כגון מתמטיקה והנדסת חשמל) תותנה במעבר קורסי השלמה.

תנאי הקבלה

* ממוצע של 85 לפחות בלימודי התואר השני וציון 86 לפחות בעבודת התזה.
* שתי המלצות מאנשי סגל אקדמיים, אחד מהם ממנחה התואר השני.
התקשרות והסכמה בכתב של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע, מאושרת ע"י המנחה המיועד.

מועמדים מוסמכי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן מוסמכי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה,ואשר תכניות הלימודים שלהן במדעי המחשב מוכרות על-ידי המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE.

מבנה הלימודים

משך הלימודים הנורמטיבי ללימודי תואר שלישי הוא 4 שנים.
הלימודים מחולקים לשני שלבים:
*שלב מחקר א' - מוקדש לכתיבת הצעת המחקר (לא יעלה על שנה מסמסטר הלימודים בו התקבל התלמיד).
שלב מחקר ב' - מוקדש לכתיבת עבודת הדוקטורט (לא יעלה על 3 שנים).

במהלך לימודי התואר השלישי, ילמד הדוקטורנט קורסים בהיקף של 12 שש"ס שייקבעו בתיאום עם המנחה. ועדת הדוקטורט יקבעו אם יש צורך בקורסים נוספים, וזאת בהתאם לרקע הקודם של הסטודנט ודרישות המחקר. יתכנו גם קורסי קריאה מודרכת. כמו כן, נדרשת גם השתתפות בסמינר דוקטורנטים חוגי, בו ישתתפו תלמידי המחקר בכל אחת משנות לימודיהם לתואר.

הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט

עם סיום עבודת המחקר, תוגש העבודה בחתימת המנחה/ים לוועדה החוגית. לאחר שתיערך בדיקה כי התלמיד סיים את חובותיו כנדרש על פי התקנון, תועבר העבודה אל הרשות ללימודים מתקדמים לשיפוט בהתאם לנהלים.

מסלול ישיר לדוקטורט

מיועד לתלמידים בתוכנית 
M.Sc שקיבלו תוצאות ראשוניות במחקרם בעלות פוטנציאל להפוך לעבודת דוקטורט. המעבר ייעשה בהמלצת המנחה, אישור הוועדה החוגית ובהתאם לנוהלי הרשות ללימודים מתקדמים.

צור קשר

החוג למדעי המחשב, אוניברסיטת חיפה | בניין ג'ייקובס, שד' אבא חושי 199, חיפה 3498838 | Israel

  • dummy04-8240259

  • dummyתוכנית אתגר: 04-8288446

  • dummyפקס: 04-8249331

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE

Search