תואר שלישי תשפ"א

לימודים לתואר שלישי (Ph.D)
קוד תוכנית לרישום: 203301-20-01
יו"ר הוועדה החוגית: פרופ' רונן שאלתיאל

מטרת הלימודים

הלימודים מיועדים לבעלי תואר שני מחקרי המעוניינים להעמיק ולהתמחות במחקר שיוביל לתרומה מדעית משמעותית. קבלתם של בוגרים בתחומים אחרים (כגון מתמטיקה והנדסת חשמל) תותנה במעבר קורסי השלמה.

תנאי הקבלה

* ממוצע של 85 לפחות בלימודי התואר השני וציון 86 לפחות בעבודת התזה.
* שתי המלצות מאנשי סגל אקדמיים, אחד מהם ממנחה התואר השני.
התקשרות והסכמה בכתב של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע, מאושרת ע"י המנחה המיועד.

מועמדים מוסמכי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן מוסמכי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה,ואשר תכניות הלימודים שלהן במדעי המחשב מוכרות על-ידי המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE.

מבנה הלימודים

​משך הלימודים לתואר השלישי הוא ארבע שנים, והוא מחולק לשני שלבים: שלב מחקר א' ושלב מחקר ב'.

שלב מחקר א': משך הלימודים בשלב מחקר א' לא יעלה על שנתיים מתחילת סמסטר הלימודים בו התקבל התלמיד (כולל חופשת הסמסטר/הקיץ). במהלך תקופת לימודים זו, ולא יאוחר מסוף השנה האקדמית הראשונה, יידרש התלמיד להשלים את הצעת המחקר, לקבל את אישור המנחה להצעה ולהגישה לעיון הוועדה החוגית, וכן לעמוד בדרישות אחרות שהוטלו עליו על ידי הוועדה החוגית.

שלב מחקר ב': משך הלימודים בשלב מחקר ב' יהיה פרק הזמן שבין סיום שלב מחקר א' ועד ארבע שנים מתחילת הסמסטר בו התקבל התלמיד ללימודי תואר שלישי. במהלך תקופת לימודים זו, יידרש התלמיד להשלים את כתיבת עבודת הדוקטור, לקבל את אישור המנחה (והוועדה המלווה אם מונתה), אישור הוועדה החוגית, וכן להגישה לרשות ללימודים מתקדמים לצורך שיפוט.

 

הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט

עם סיום עבודת המחקר, תוגש העבודה בחתימת המנחה/ים לוועדה החוגית. לאחר שתיערך בדיקה כי התלמיד סיים את חובותיו כנדרש על פי התקנון, תועבר העבודה אל הרשות ללימודים מתקדמים לשיפוט בהתאם לנהלים.

מסלול ישיר לדוקטורט

מיועד לתלמידים בתוכנית 
M.Sc שקיבלו תוצאות ראשוניות במחקרם בעלות פוטנציאל להפוך לעבודת דוקטורט. המעבר ייעשה בהמלצת המנחה, אישור הוועדה החוגית ובהתאם לנוהלי הרשות ללימודים מתקדמים.

צור קשר

החוג למדעי המחשב, אוניברסיטת חיפה | בניין ג'ייקובס, שד' אבא חושי 199, חיפה 3498838 | Israel

  • dummy04-8240259

  • dummyתוכנית אתגר: 04-8288446

  • dummyפקס: 04-8249331

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE

Search