תואר שלישי תשפ"ד

מטרת הלימודים

הלימודים לתואר דוקטור לפילוסופיה  (Ph.D.)מיועדים לבעלי תואר שני מחקרי במדעי המחשב עם תזה. המעוניינים במחקר מקורי שיוביל לתרומה מדעית משמעותית. קבלתם של בוגרים מתחומים קרובים (כגון מתמטיקה, הנדסת חשמל וכו') עשויה להיות מותנית במעבר קורסי השלמה. כמו כן, יתקבלו גם בוגרי תואר ראשון מצטיינים למסלול ישיר לדוקטורט, בהתאם לתקנות הרשות ללימודים מתקדמים.

תנאי קבלה

  • התקשרות והסכמה בכתב של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע, מאושרת ע"י המנחה המיועד.
  • ממוצע של 85 לפחות בלימודי התואר השני וציון 86 לפחות בעבודת התזה.
  • שתי המלצות מאנשי סגל אקדמיים, אחד ממכתבי ההמלצה יהיה מטעם מנחה עבודת הגמר המחקרית (תזה).

מועמדים מוסמכי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן מוסמכי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, ואשר תכניות הלימודים שלהן במדעי המחשב מוכרות על-ידי המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE  (http://www.ets.org/gre/ ).

 

מבנה הלימודים

משך הלימודים לתואר שלישי הוא ארבע שנים, והוא מחולק לשני שלבים: שלב מחקר א' ושלב מחקר ב'.

שלב מחקר א: משך הלימודים בשלב מחקר א' לא יעלה על שנתיים מתחילת סמסטר הלימודים בו התקבל התלמיד (כולל חופשת הסמסטר/הקיץ). במהלך תקופת לימודים זו, ולא יאוחר מסוף השנה האקדמית הראשונה, יידרש התלמיד להשלים את הצעת המחקר, לקבל את אישור המנחה להצעה ולהגישה לעיון הוועדה החוגית, וכן לעמוד בדרישות אחרות שהוטלו עליו על ידי הוועדה החוגית.

 

שלב מחקר ב': משך הלימודים בשלב מחקר ב' יהיה פרק הזמן שבין סיום שלב מחקר א' ועד ארבע שנים מתחילת הסמסטר בו התקבל התלמיד ללימודי תואר שלישי. במהלך תקופת לימודים זו, יידרש התלמיד להשלים את כתיבת עבודת הדוקטור, לקבל את אישור המנחה (והוועדה המלווה אם מונתה), אישור הוועדה החוגית, וכן להגישה לרשות ללימודים מתקדמים לצורך שיפוט.

 

 

הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט

 עם סיום עבודת המחקר, תוגש העבודה בחתימת המנחה/ים לוועדה החוגית. לאחר שתיערך בדיקה כי התלמיד סיים חובותיו כנדרש על פי התקנון, תועבר העבודה אל הרשות ללימודים מתקדמים לשיפוט בהתאם לנהלים.

מסלול ישיר לדוקטורט 

מיועד לתלמידים בתוכנית M.Sc. שקיבלו תוצאות ראשוניות במחקרם בעלות פוטנציאל להפוך לעבודת דוקטורט. המעבר ייעשה בהמלצת המנחה, אישור הוועדה החוגית ובהתאם לנהלי הרשות ללימודים מתקדמים.

**הלימודים נערכים בקמפוס העיר.

צור קשר

החוג למדעי המחשב
בניין עמיר, קומה 2, חדר 212
קמפוס העיר, אוניברסיטת חיפה
רח' הנמל 65, חיפה 3303221

04-8240259

תוכנית אתגר: 04-8288446

פקס: 04-8249331

אימייל: csinfo@ds.haifa.ac.il

Search