תואר שלישי

תכנית הלימודים:

משך הזמן הנורמטיבי ללימודי תואר שלישי הוא ארבע שנים. הארכת לימודים תינתן לאור המלצת המנחה, הוועדה החוגית ואישור הדיקן ללימודים מתקדמים

א. מנחה ונושא מחקר

קבלה לדוקטוראט תלויה בהודעה של המנחה על נכונותו להנחות את הסטודנט ולדאוג לצרכי המחקר שלו. תלמידים העומדים בקריטריונים לקבלה, ידרשו להתקשר עם מנחה פוטנציאלי (חבר סגל בדרגת מרצה בכיר ומעלה עם קביעות באוניברסיטת חיפה) ולסכם את נושא המחקר. לפני הצגת המועמדות, על הסטודנט להגיש הצהרת כוונות שתכלול הצגה של בעיית המחקר ושל שיטות המחקר העיקריות.

ב. קורסים וסמינריונים

תכנית הלימודים תכלול קורסים בהיקף של 12 שש"ס (לפחות 3 קורסים) כמו גם השתתפות בסמינר דוקטורנטים חוגי, בו ישתתפו תלמידי המחקר בכל אחת משנות לימודיהם לתואר.  ועדת הדוקטורט והמנחה יקבעו אם יש צורך בקורסים נוספים, וזאת בהתאם לרקע הקודם של הסטודנט ודרישות המחקר. יתכנו גם קורסי קריאה מודרכת.

ג. תוכנית המחקר ואישורה

1. במהלך השנה הראשונה יהיו התלמידים במעמד של תלמידי מחקר שלב א'.  עם הגשת הצעת המחקר ולא יאוחר מסוף שנת הלימודים הראשונה, תמונה לתלמיד המחקר  ועדה מלווה.

2. במהלך השנה הראשונה יכתוב התלמיד את התוכנית המפורטת למחקר הדוקטורט באנגלית ובפורמט המקובל של הצעת מחקר לאקדמיה, כולל תוצאות ראשוניות. תכנית המחקר תהיה מקורית ובעלת סיכוי סביר לקידום הידע וההבנה בתחום הנחקר.
יחד עם הצעת מחקר יש למלא ולהגיש את הטפסים הבאים:

 ד. ביצוע המחקר ודו"ח התקדמות

 בתום כל שנה מיום אישור תכנית המחקר יגיש התלמיד דו"ח התקדמות לוועדה החוגית, החתום ע"י המנחה.  לדו"ח אפשר לצרף מאמרים שנשלחו לפרסום.

ה. קריטריונים להערכת המחקר

החוג מצפה כי עבודת המחקר תניב פרסומים בעיתונים או כנסים מקצועיים ברמה גבוהה, וזאת כמדד נוסף להערכה ע"י המנחה והוועדה החוגית. החוג יעודד את התלמיד להרצות בסמינרי מחקר באוניברסיטאות אחרות בארץ, וזאת כדי להבטיח חשיפה מרבית כבר בשלבים מוקדמים של המחקר. החוג מצפה כי התלמיד יהיה נוכח בסמינרי מחקר באוניברסיטאות אחרות, ובמידת האפשר גם בכנסים מדעיים מובילים בחו"ל (גם אם אין לתלמיד או למנחה מאמר בכנס). המטרה היא למנוע ככל האפשר מצב בו התלמיד מתכנס בתוך "בועה", ולגרום לכך שהוא יכיר היטב את אופי ורמת המחקר הנדרש בתחומו, כמו גם את המחקר העדכני ביותר.

ו. שיפוט עבודת הד"ר

לאחר אישור הגשת העבודה לשיפוט ע"י המנחה וועדת הדוקטורט, תועבר עבודת הדוקטור לרשות ללימודים מתקדמים להמשך הליך השיפוט בהתאם לתקנון תואר שלישי.

החוג יעודד את תלמידיו להגיש את עבודות הדוקטורט במתכונת של דוקטורט מאמרים.

הנחיות לכתיבת עבודת דוקטורט

הנחיות דוקטורט פרסומים (מאמרים)

הטפסים שיש להגיש בעת הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט:

אישור הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט

טופס הפקדת עבודת דוקטורט בספריית האוניברסיטה

הצהרת התלמיד/ה והמנחה/ים בדבר אופייה של עבודת הדוקטור ומרכיבי פרקיה

עבור דוקטורט יש להגיש גם את הטפסים הבאים:

אישור עקרוני להגשת עבודת דוקטור במתכונת פרסומים

הצהרת מחברים שותפים (יש למלא טופס אחד לכל מאמר).

 

מלגות

מלגות הצטיינות נדיבות עומדות לרשות תלמידי תוכנית הדוקטורט, הן מתקציב הרשות ללימודים מתקדמים והן מתקציבי המחקר של חברי הסגל. המלגות ניתנות על בסיס מצוינות ומותנות בהתקדמות נאותה במחקר.

מלגות לדוקטורט מקרנות חיצוניות

מלגות ללימודי פוסט דוקטורט

אתר הרשות ללימודים מתקדמים

טפסים

לפרטים נוספים, ניתן לפנות ליו"ר ועדת תואר שלישי, פרופ' חגית הל-אור This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

צור קשר

החוג למדעי המחשב
בניין עמיר, קומה 2, חדר 212
קמפוס העיר, אוניברסיטת חיפה
רח' הנמל 65, חיפה 3303221

04-8240259

תוכנית אתגר: 04-8288446

פקס: 04-8249331

אימייל: csinfo@ds.haifa.ac.il

Search