במהלך השנה הראשונה ללימודים, על התלמידים במסלול עם תזה למצוא מנחה ולגבש הצעת מחקר. כל אנשי הסגל בחוג יכולים להנחות תזות. שמותיהם ופרטי הקשר של מנחים פוטנציאליים נוספים, חיצוניים, מפורטים באתר החוג. האחריות למציאת מנחה מוטלת על התלמיד, והחוג אינו יכול לסייע בכך.

המועד האחרון למציאת מנחה הוא תום שלושה סמסטרים. בתוך שלושה סמסטרים, על הסטודנט להגיש טופס הסכמה להנחייה, חתום על ידי המנחה. סטודנט במסלול עם תזה שלא ימצא מנחה במהלך שלושת הסמסטרים הראשונים ללימודיו יועבר אוטומטית למסלול ללא תזה. המועד האחרון להגשת הצעת מחקר הוא תום ארבעה סמסטרים. סטודנט שלא יגיש הצעת מחקר, מאושרת על ידי המנחה, תוך ארבעה סמסטרים יועבר אוטומטית למסלול ללא תזה.

הצעת המחקר צריכה להיות קצרה ועניינית. עליה לכלול את מטרת המחקר, סקר המצב הנוכחי בתחום, הבעיות הקיימות ושיטות הפתרון המוצעות, ותוצאות ראשוניות (אם יש כאלה). ההצעה צריכה להיות מובנת לקורא בעל השכלה כללית במדעי המחשב (שאינו מומחה בתחום המחקר). אורך טיפוסי של הצעות מחקר הוא 3-4 עמודים. ניתן להגיש את ההצעה בעברית או באנגלית.

כיצד מגישים?
1. יש למלא טופס הצעת תזה.
2. יש לצרף את הצעת התזה.
ההצעה תיבדק ותאושר על ידי ועדת מ.א. חוגית. אישור רשמי על הגשת הצעת התזה נשלח מטעם הרשות ללימודים מתקדמים תוך ציון המועד האחרון להגשת התזה (30.11 בכל שנה אקדמית).
בהצלחה!

במסלול ללא תזה, על הסטודנט למצוא מנחה לפרויקט הגמר במהלך השנה השנייה ללימודיו. האחריות למציאת מנחה מוטלת על התלמיד, והחוג אינו יכול לסייע בכך.

מתוך תקנון ללימודים מתקדמים:
הצעת תיזה:
הצעת התיזה תכלול את נושא המחקר, מטרת המחקר, תיאור שיטות המחקר ורשימת המקורות. הצעת התיזה תוגש באישור המנחה/ים לוועדה החוגית ללימודי תואר שני. הוועדה רשאית לאשר את ההצעה, להפנות את ההצעה לקורא חיצוני, לדרוש תיקונים או לדחותה. אם אושרה ההצעה, תועבר ההחלטה בדבר האישור לרשות ללימודים מתקדמים. פרטים נוספים הנוגעים למבנה התכנית, לסעיפיה, להיקפה ולנוהל אישורה בחוג ייקבעו על ידי הוועדה החוגית ללימודי תואר שני ויופצו בין תלמידי החוג.

צור קשר

החוג למדעי המחשב
בניין עמיר, קומה 2, חדר 212
קמפוס העיר, אוניברסיטת חיפה
רח' הנמל 65, חיפה 3303221

04-8240259

תוכנית אתגר: 04-8288446

פקס: 04-8249331

אימייל: csinfo@ds.haifa.ac.il

Search